Образовни активности

Слободни ученички активности и натпревари;

Општествено – корисна и хуманитарна работа на учениците;

Ученички екскурзии;

Здравствена заштита и здравствено воспитание на учениците;

Ученички заедници и организации;

Соработка со локалната средина;

Соработка со родители;

Стручни активи, класен и наставнички совети;

Јавна и културна дејност на училиштето.

8-ми Септември – Ден на осамостојување на Македонија;

11 Октомври – Ден на востанието

Одбележување на месецот на книгата

Учество на спортски манифестации

Организирање посета на театарски  претстави

Организирање посета на музеј

Одбележување на 13-ти Ноември

Организиран пречек на Нова година

Организирање на програма по повод Патрониот празник

Одбележување на денот на дрвото

Одбележување на 21-ви Март – Ден на Екологијата

Учество на Саем за образование

Учество на Саем на книгата

Одбележување на 1-ви Мај

Одбележување на 24-ти Мај – Ден на словенските просветители