ВОСПИТНИОТ И РАКОВОДНИОТ КАДАР

Силвана Кржовска– Директор

Маја Војнеска – стручен соработник, педагог

Ликоска-Угриноска Јулија-стручен соработник, библиотекар

Наставници

Р.Б. Презиме и име наставни предмети  
  Дерменџиева Дијана македонски јазик и литература  
  Тодоровска Слободанка —– // —–  
  Бојкиќева Вера —– // —–  
  Гачевиќ Светлана —– // —–  
  Видевска Јасминка —– // —–  
  Јанчева Каролина —– // —–  
   Татијана Стојанова-Дуева —– // —–  
  м-р Величкова Емилија —– // —–  
  д-р Младеновска Ана —– // —–  
  Ристова Душанка —– // —–  
  Величковска Елизабета —– // —–  
  д-р Ѓоргова  Гордиана англиски јазик  
  м-р Антовска Александра —– // —–  
  Костовска Софија —– // —–  
  Шабан Ширин —– // —–  
  Стибел Јосип —– // —–  
  Серафимовска Борозан Маја —– // —–  
  Стефанова Јордановски Невенче —– // —–  
  Дв. м-р спец. Алмир Мељовиќ —– // —–  
  Несторовска Славица Германски јазик  
  Костовска Лилјана —– // —–  
  Клиафа Кристина —– // —–  
  Хаџи-Арсова Загорка —– // —–  
  Дамеска-Симоновска Ана —– // —–  
  Терзитанов Никола француски јазик  
  Мелек Имер —– // —–  
  Качујановска Павлина —– // —–  
  Горовска Марта италијански јазик  
  Андоновска Ема латински јазик  
  Сељда Идрис турски јазик  
  Зекир Сејхан —– // —–  
Карахасан Ајлин —– // —–
  Ивановска Весна математика
  Филиповска Лидија —– // —–
  Георгиев Зоран —– // —–
  Николовска Билјана —– // —–
  Божиновска Поповска Катерина —– // —–
  Танеска Ирена —– // —–
  Ласковски Забазновски Славчо —– // —–
  Спахи Филиз —– // —–
  Ана Наумчевска —– // —–
  Наумоска Анкица информатика
  Николајевиќ Оливер —– // —–
  Шерифовска Ќамил Семра —– // —–
  Петреска  Дамеска Тамара историја
  Даниела Арсова —– // —–
  Ирена Трајковска —– // —–
  Зејадин Исамедин —– // —–
  д-р Павлов Никола  географија
  Трајковска Емилија —– // —–
  Беќир Мухамед —– // —–
  Виолета Василевска  физика
  Максимовска Наташа —– // —–
  Неделковски Цветко —– // —–
  Бојчин Снежана —– // —–
  Гавриловска Олгица хемија
  Хаџи-Тосева Аврамчева Ксенија —– // —–
  Коруновска Александра —– // —–
  Јанковски Јанко —– // —–
  Љама Семиха —– // —–
  Ајџа Селман —– // —–
  Стројманова Радмила биологија
  м-р Лидија Котеска  —– // —–
  Карахасан Имер —– // —–
  Младенова Ивона —– // —–
  Стојковска Тања логика, филозофија
  Слободанка Галеска филозофија
  Талеска Узуновска Весна филозофија
  Бончаноски Јане социологија
   Тахир Сузана социологија
  Ѓорѓиева Цеце социологија
  Кристина Атанасова психологија
   Делфина Серафимовска педагогија
  Весна Црнеска Симоска бизнис и претприемништво
  Милена Јовевска менаџмент и економија
  Мерџан Ѓунтер бизнис и претприемништво
  м-р Кристина Матеска —– // —–
  Андреска Сузана вовед во право
  Дамјаноска-Наумовска Ангелина ликовна уметност
  Кристина Битракова Киревски —– // —–
  Симоновски Гоце —– // —–
  Лејла Хазир —– // —–
  Гелевска Силвана музичка уметност
  Џајковска Снежана —– // —–
  Јосифовски Слободан Спорт и спортски активности
  Малцева Маја —– // —–
   Поповски Владимир —– // —–
  Бишковски Владимир —– // —–
  Ѓорѓиоски Гоце —– // —–
  Абди Орхан —– // —–