Црвен Крст

Цели
 
Стратешки цели на Црвен крст на град Скопје

 • Промовирање на Основните принципи и хумани вредности на Движењето на Црвениот крст и Црвената полумесечина
 • Подготвеност и делување при катастрофи
 • Обезбедување на хуманитарна и социјална помош на населението
 • Здравствена грижа преку заштита на животот, здравјето и човековото достоинство
 • Почит кон луѓето, недискриминантност врз основа на национална припадност, раса, пол, верско или политичко убедување
 • Развивање и масовност на волонтерската служба

 

Црвен крст на град Скопје е активен во следниве сектори:

 • Здравство и превентива
 • Крводарителство
 • Прва помош
 • Социјално-хуманитарен
 • Подготвеност и делување при катас-трофи
 • Дисеминација и ПХВ
 • Меѓународна соработка
 • Млади
 • Информирање и комуникација

 

Кратка историја

 

Црвен крст на град Скопје поддржан од Меѓународен комитет на Црвен крст продолжува со спроведување на проектот Промоција на хумани вредности.

Проектот е домашен производ создаден во склад со локалните обичаи и културни норми. Во создавањето на проектот учествувале и учестуваат многу луќе но за автори на проектот се сметаат Екатерина Џајковска, Херби Елмази и Дарко Јорданов.

Проектот е инициран во 1996 година од страна на Норвешки Црвен крст, а подготвен од страна на Меќународен комитет на Црвен крст во соработка со Црвен крст на Р.Македонија и Министерството за образование и наука.

Во рамките на ПХВ проектот е изработен прирачник со вежби, одржани се 344 нагледни часови во 84 средни училишта во кои учествувале преку 8000 ученици и 920 професори и 72 тридневни ПХВ работилници на кои присуствувале 2880 ученици и 520 професори и 188 претставници на Црвен крст на Р.Македонија.

Според договорот меќу Црвен крст на град Скопје и Министерство за образование и наука претставено од Бирото за развој на образование во учебната 2004/5 година проектот се изведува во 11 гимназии од 9 града во рамките на проектните активности по македонски односно албански или турски јазик и литература на тема новинарство или етнологија. Во учебната 2005/2006 година проектот беше имплементиран во 6 училишта во 5 града во Република Македонија, но исто така преку новиот модел за дисеминација за млади како пилот проект влезе преку Општинските Организации на Црвен крст Карпош, Гостивар, Охрид, Кочани и Тетово.

Со започнувањето на ЦКА-ПХВ циклусот 2006/2007 во септември 2006 година, ЦКА-ПХВ проектот беше имплементиран во сите 34 ООЦК во Р.М. Во текот на овој циклус во него беа вклучени и зедоа активно учество вкупно 1189 младинци на возраст од 14 до 19 години од цела Македонија. После завршуванјето на ЦКА-ПХВ обуката овие млади луѓе беа поттикнати и маотивирани да изработуваат мали проекти за добробит на заедницата во која што живеат. Во текот на ЦКА-ПХВ циклусот 2006/2007 беа изработени 81 мал проект. Како резултат на продолжување на успехот и успешната работа во текот на 2007/2008 година беа изработени 115 мали проекти.