ТЕРМИНИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА И ДОДАТНА НАСТАВА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Р.Б. Презиме и име наставни предмети Термин за дополнителна настава Термин за

додатна настава

1. Дерменџиева Дијана македонски јазик и литература Вторник 12.30 Четврток 12.30
2. Тодоровска Слободанка —– // —– Понеделник 6час Среда 7 час
3. Бојкикева Вера —– // —– Четврток 12:30-13:15 Понеделник

11:45-12:30 (прва смена) 17:00-17:45 (втора смена)

4. Гачевиќ Светлана —– // —– Понеделник 12:30 Среда 12:30
5. Видевска Јасминка —– // —– Среда, 12.30 Понеделник, 12.30
6. Јанчева Каролина —– // —– Вторник 12:30 Вторник 12:30
7. Величкова Емилија —– // —– Понеделник 7 час Понеделник 7 час
8. Елизабета Величковска —– // —– Вторник 12:30-13:15 Петок 11:45-12:30
9. Ристова Душанка —– // —– Понеделник 8 час Петок 7 час
10. Младеновска Ана —– // —– Понеделник 7 час Четврток 8 час
11. Ѓоргова  Гордијана англиски јазик Четврток 12.30 (I смена)

Среда      12.30 (II смена)

Понеделник 12.30
12. Ѓурчиновска Александра —– // —– Четврток 6 час Понеделник 7 час
13. Јанчевска Бојана —– // —– V вторник V понеделник
14. Костовска Софија —– // —– Среда 8-ми час Петок 8-ми час
15. Шабан Ширин —– // —– Четврток 7 час Петок 7 час
16. Стибел Јосип —– // —– Петок 7  час Четврток 7 час
17. Серафимовска Борозан Маја —– // —– Понеделник 7 час Петок 7 час
18. Невенче Стефанова —– // —– Среда 12:30-13:15 Петок 12:30-13:15
19. Несторовска Славица Германски јазик Среда 5 час Петок 5 час
20. Костовска Лилјана —– // —– Четврток 12:30-13:15 Петок 12.30-13:15
21. Ана Дамевска —– // —– Понеделник 8 час Понеделник 8 час
22. Хаџи-Арсова Загорка —– // —– Среда 8 час Среда 8 час
23. Клиафа Кристина —– // —– Среда 8 час Среда 8 час
24. Павлина Качујановска француски јазик Понеделник 7 час Петок 7 час
25. Мелек Имер —– // —– Вторник 5 час Четврток 5 час
26. Терзитанов Никола —– // —– Среда-11:45-12:30 за прва год.

Четврток-12:30-13:15 за четврта год.

Среда-11:45-12:30 за прва год.

Четврток-12:30-13:15 за четврта год.

27. Горовска Марта италијански јазик Среда 13:15 (прва смена)

Среда 12:30 (втора смена)

Четврток 13:15 (прва смена)

Четврток 12:30 (втора смена)

28. Андоновска Ема латински јазик Петок (прва смена) 12:45

Петок (вторасмена) 12:30

Среда (прва смена) 13:30

Среда (втора смена) 12:30

29. Зекир Сејхан Турски јазик Понеделник 8 час Четврток 8 час
30. Идрис Сељда —– // —– Четврток 6 час Четврток 7 час
31. Ивановска Весна математика Вторник 7 час I смена , пред часови четврток II смена Понеделник 6 час
32. Филиповска Лидија —– // —– Петок 6 час Вторник 7 час
33. Николовска Билјана —– // —– Среда 7 час Вторник 8 час
34. Ласковски Забазновски Славчо —– // —– Четврток 12.30 Петок 13.30
35. Георгиев Зоран —– // —– Среда 7 час Четврток 7 час
36. Поповска Божиновска Катерина —– // —– Понеделник 7 час  1 смена . Петок 6 час 2 смена Четврток 7 час
37. Танеска Ирена —– // —– Вторник 7 час Понеделник 12:30-13.15
38. Спахи Филиз/Петар Филиповски —– // —– Понеделник 8 час Петок 7 час
39. Наумоска Анкица информатика Понеделник 7 час Петок 6 час
40. Шериф Ќамил Семра —– // —– Вторник 7 час Петок 7 час
41. Николајевиќ Оливер —– // —– VIII понеделник VIII петок
42. Додевски Драган историја Понеделник 7 час Петок 6 час
43. Петреска  Дамеска Тамара —– // —– Понеделник 7 час Вторник 6 час
44. Даниела Арсова —– // —– Петок 7 час Четврток 8 час
45. Зејадин Исамедин —– // —– Вторник 6 час Вторник 7 час
46. Трајковска Ирена —– // —– Петок 7 час Петок 7 час
47. Павлов Коле географија Понеделник, 7 час Четврток, 7 час
48. Трајковска Емилија —– // —– Среда 6 час Понеделник 8 час
49. Кржовска Силвана —– // —– Понеделник, 7 час Понеделник, 7 час
50. Асани Салим —– // —– Четврток 7 час Петок 12:30-13:15
51. Неделковски Цветко физика Понеделник VI час Петок VI час
52. Максимовска Наташа —– // —– Понеделник, 7 час Вторник, 7 час
53. Виолета Василевска —– // —– Понеделник 7 час Среда   7 час
54. Снежана Бојчин —– // —– Понеделник 8 час,

I смена

Среда 12.30-13:15,

II смена

Среда 8 час, I смена

 

Петок 12.30-13:15,

II смена

55. Гавриловска Олгица хемија Среда 12.30-13:15 Понеделник 12:30-13:15
56. Коруновска Александра —– // —– Понеделник, 7 час Вторник,7 час
57. Љама Семиха —– // —– вторник 8 час вторник 8 час
58. Аксу Самет —– // —– Среда 8 час Среда 12:30 -13:15 пред час
59. Јанковски Јанко —– // —– Петок 7 час (I смена)

Понеделник 12:30

Петок 7 час (I смена)

Понеделник 12:30

60. Хаџи-Тосева Аврамчева Ксенија —– // —– Понеделник 7 час Петок 5 час
61. Стројманова Радмила биологија Вторник 7 час Петок 6 час
62. Младенова Ивона —– // —– Среда 7 час Петок 7 час
63. Котеска Лидија —– // —– Среда 12:30-13:15 Петок 12:30-13:15
64. Карахасан Имер —– // —– Вторник 12:30-13:15 Вторник 12:30-13:15
65. Стојковска Тања логика, филозофија,етика Понеделник 12:30-13:15 Среда 12:30-13:15
66. Слободанка Галеска Филозофија,логика Четврток I смена (11:45-12:30)

II смена (17:45-18:30)

Понеделник I смена (11:45-12:30)

II смена (17:45-18:30)

67. Тахир Сузана Социологија,филозофија,етика,логика Петок 6 час Среда 12:30-13:15
68. Кристина Атанасова психологија Понеделник 12 30 – 13 15 Вторник 12 30 – 13 15
69. Делфина Серафимовска педагогија Вторник 12.30-13.15 Среда 12.30-13.15
70. Талеска Узунова Весна филозофија Вторник 7-ми час Среда 7-ми час
71. Бончаноски Јане социологија Вторник 12:30-13.15 Четврток 12:30-13:15
72. Ѓорѓиева Цеце —– // —– Вторник 12:30-13:15 Среда 12:30-13:15
73. Весна Црнеска Симоска бизнис и претприемништво Понеделник 6 час Петок 5 час
74. Андреска Сузана вовед во право понеделник12:30-13:15 Среда 12:30-13:15
75. Милена Јовевска менаџмент и економија Понеделник  6 час Вторник 7 час
76. Нов професор —– // —– Понеделник 12:30-13:15 Вторник 12:30-13:15
77. Кристина Матеска —– // —– Вторник 7 час Среда 7 час
78. Дамјаноска-Наумоска Ангелина ликовна уметност Вторник 12.30-13.15 Среда 12.30-13.15кога се  втора смена I и II год.

Четврток 12.30-13.15 кога се прва  смена I и II год.

79. Кристина Битракова Киревски —– // —– Понеделник 12:30ч Вторник 12:30ч
80. Симоновски Гоце —– // —– Понеделник 7 час Петок 7 час
81. Лејла Халим —– // —– Петок 7 час Петок 8 час
82. Гелевска Силвана музичка уметност Четврток 7-ти час Четврток 7-ти час
83. Џајковска Снежана —– // —– Четврток 6-ти час Среда 6 час
84. Јосифовски Слободан Спорт и спортски активности Вторник 12:30-13:15 Четврток 12:30-13:15
85. Васовиќ Маја —– // —– Петок 6 час Петок 7 час
86. Поповски Владимир —– // —– Петок 7 час Петок 8 час
87. Бишковски Владимир —– // —– Петок 7 час Среда   12-30 ДО 13-30
88. Ѓорѓиоски Гоце —– // —– Среда 7 час Петок 7 час
89. Абди Орхан —– // —–  Среда   12:30 – 13:15 Понеделник 12:30 – 13:15

 

90. Невенче Стефанова Јордановски Англиски јазик  Среда   7 час Петок 7 час

Директор

Татијана Стојанова Дуева