ТЕРМИНИ ЗА ПРИЕМ НА РОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Р.Б. Презиме и име наставни предмети Термин за  прием на родители
1. Дерменџиева Дијана македонски јазик и литература Среда 5 час
2. Тодоровска Слободанка —– // —– Четврток 4 час
3. Бојкикева Вера —– // —– Четврток 3 час
4. Гачевиќ Светлана —– // —– Вторник 8:30-9 (прва смена)

14:30-15 (втора смена)

5. Видевска Јасминка —– // —– Понеделник, 3 час
6. Јанчева Каролина —– // —– Понеделник  10:05 минути и секој голем одмор од понеделник до петок
7. Величкова Емилија —– // —– Понеделник 5 час
8. Елизабета Величковска —– // —– Понеделник 9:20-10:05
9. Ристова Душанка —– // —– Понеделник 4 час
10. Младеновска Ана —– // —– Понеделник 4 час
11. Ѓоргова  Гордијана англиски јазик Понеделник 3 час
12. Ѓурчиновска Александра —– // —– Среда 4 час
13. Јанчевска Бојана —– // —– III среда
14. Костовска Софија —– // —– Вторник (голем одмор попладне; по часови претпладне)
15. Шабан Ширин —– // —– Понеделник 4 час
16. Стибел Јосип —– // —– Вторник 3 час
17. Серафимовска Борозан Маја —– // —– Вторник 4 час
18. Невенче Стефанова —– // —– Среда 3 час
19. Несторовска Славица Германски јазик Вторник 4 час
20. Костовска Лилјана —– // —– Четврток 4 час
21. Ана Дамевска —– // —– Понеделник 6 час
22. Хаџи-Арсова Загорка —– // —– Вторник 1 час
23. Клиафа Кристина —– // —– Вторник 1 час
24. Павлина Качујановска француски јазик Понеделник 3 час
25. Мелек Имер —– // —– Понеделник 3 час
26. Терзитанов Никола —– // —– Понеделник 3 час
27. Горовска Марта италијански јазик Понеделник 3 час
28. Андоновска Ема латински јазик Вторник, 4-ти час
29. Зекир Сејхан Турски јазик  Понеделник 5 час
30. Идрис Сељда —– // —– Понеделник 4 час
31. Ивановска Весна математика Среда  5 час
32. Филиповска Лидија —– // —– Понеделник 5 час
33. Николовска Билјана —– // —– Среда 4 час
34. Ласковски Забазновски Славчо —– // —– Четврток 4 час
35. Георгиев Зоран —– // —– Петок 7 час
36. Поповска Божиновска Катерина —– // —– Понеделник 3 час
37. Танеска Ирена —– // —– Среда 4 час
38. Спахи Филиз/Петар Филиповски —– // —– Среда 2 час
39. Наумоска Анкица информатика Четврток 4час
40. Шериф Ќамил Семра —– // —– Вторник 5 час
41. Николајевич Оливер —– // —– Среда IV час
42. Додевски Драган историја Среда 5 час
43. Петреска  Дамеска Тамара —– // —– Понеделник 5 час
44. Даниела Арсова —– // —– Среда 4 час
45. Зејадин Исамедин —– // —– Понеделник од 11.45 -12.30
46. Трајковска Ирена —– // —– Вторник 4 час
47. Павлов Коле географија Понеделник, 4 час
48. Трајковска Емилија —– // —– Среда 4 час
49. Кржовска Силвана —– // —– Вторник 5 час
50. Асани Салим —– // —– Понеделник 4 час
51. Неделковски Цветко физика IV час среда и III час четврток
52. Максимовска Наташа —– // —– Понеделник, 3 час за 3 година ,Петок 4 час за 1 година
53. Виолета Василевска —– // —– Четврток    3 час
54. Снежана Бојчин —– // —– Среда IV и V
55. Гавриловска Олгица хемија Вторник –голем одмор
56. Коруновска Александра —– // —– Четврток -5  час
57. Љама Семиха —– // —– вторник 4 час
58. Аксу Самет —– // —– Среда 8 час
59. Јанковски Јанко —– // —– Понеделник 4 час
60. Хаџи-Тосева Аврамчева Ксенија —– // —– Среда 4 час
61. Стројманова Радмила биологија Понеделник 2 час
62. Младенова Ивона —– // —– Среда 3 час
63. Котеска Лидија —– // —– Среда 2 час
64. Карахасан Имер —– // —– Понеделник 12:30-13:15
65. Стојковска Тања логика, филозофија,етика Понеделник 08:15-09:00 I-смена

Понеделник 14:15-15:00 II-смена

66. Слободанка Галеска Филозофија,логика Среда 4 час
67. Тахир Сузана Социологија,филозофија,етика,логика Среда 3 час
68. Кристина Aтанасова психологија Понеделник  2 час со 3 и 4 година во смена
69. Делфина Серафимовска педагогија Вторник  4-ти час
70. Талеска Узунова Весна филозофија Вторник 4-ти час
71. Бончаноски Јане социологија Четврток 3 Час
72. Ѓорѓиева Цеце —– // —– Понеделник 5 час
73. Весна Црнеска Симоска бизнис и претприемништво Понеделник 3 час
74. Андреска Сузана вовед во право Среда- 4- ти час
75. Милена Јовевска менаџмент и економија Среда  2 час
76. Нов професор —– // —– Понеделник 5 Час
77. Кристина Матеска —– // —– Понеделник 4 час
78. Дамјаноска-Наумоска Ангелина ликовна уметност Среда 3 час (од 9.20-10.05) – кога се I и IIг. прва смена

Понеделник 1 час (од 13.30-14.15)- кога се I и IIг. втора смена

79. Кристина Битракова —– // —– Понеделник 2 час
80. Симоновски Гоце —– // —– Четврток 4 час
81. Лејла Халим —– // —– Петок 12:30-13:15
82. Гелевска Силвана музичка уметност Понеделник ,Среда 4 час
83. Џајковска Снежана —– // —– Понеделник 4 час
84. Јосифовски Слободан Спорт и спортски активности Вторник 4 час
85. Васовиќ Маја —– // —– Вторник 3 час
86. Поповски Владимир —– // —– Вторник 4 час
87. Бишковски Владимир —– // —– Понеделник 4-ти час
88. Ѓорѓиоски Гоце —– // —– Понеделник 4 час
89. Абди Орхан —– // —– Понеделник 4-ти час

 

Директор

Татијана  Стојанова Дуева